PREDAJŇA V BRATISLAVE JE K DISPOZÍCII IBA PRE VOPRED OBJEDNANÝCH KLIENTOV! Neváhajte ma preto kontaktovať. Ďakujem.

Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov 

 

Ochrana osobných údajov

 1. 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
  údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej
  prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym
  orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy
  uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
  3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným
  osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci
  prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
  4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z.
  o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona
  spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje
  spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak
  sú neaktuálne,
  d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte
  záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak
  sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
  g) právo na prenosnosť osobných údajov,
  h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
  5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,
  adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. ......
  ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely
  archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve 

 2. 6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite
  prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú
  textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie
  návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám
  dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem.
  Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
  7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo
  v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies
  nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

  8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového
  marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
  9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová
  adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím
  stranám.
  10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním
  osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom
  odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie
  užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na
  účely e-mailového marketingu.