PREDAJŇA V BRATISLAVE JE K DISPOZÍCII IBA PRE VOPRED OBJEDNANÝCH KLIENTOV! Neváhajte ma preto kontaktovať. Ďakujem.

Sprievodca sociálnym poradenstvom

Diagnostikovali Vám onkologické ochorenie? Potrebujete zostať na preliečenie doma a nemôžete sa zúčastňovať na pracovnom procese? 

1. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení umožňuje nasledovné:

Práceneschopnosť  -  vystavuje Váš ošetrujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie / v prípade, že ste hospitalizovaný / 

Dĺžka práceneschopnosti -  maximálne 1 ROK! Ak Vám však zdravotný stav neumožňuje návrat do práce, môžete požiadať o invalidný dôchodok. 

/ odporúča sa vzájomná komunikácia s praktickým lekárom, posudkovým lekárom sociálnej poisťovne /. Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pracovník pobočky príslušnej Sociálnej poisťovne podľa miesta Vášho trvalého bydliska.  Ten Vám poskytne všetky potrebné informácie o doložení príslušných dokladov. Po skompletizovaní žiadosti Vás lekár ďalej pozve na komisiu, kde posúdia Váš stav - možnosti vykonávať zárobkovú činnosť a následne Vám vydajú rozhodnutie. 

2. Postup vybavenia ZŤP 

Podmienkou k tomu, aby ste mali nárok či už na preukaz zdravotne postihnutého alebo na parkovací preukaz musíte mať minimálne 50% a viac mieru funkčnej poruchy. Až keď spĺňate túto podmienku, až vtedy môže byť vystavený preukaz FO ŤZP, resp. niektorý kompenzačný príspevok / na základe zdravotného stavu pacienta a jeho príjmu/.

Postup: Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, na oddelení posudkovej činnosti, v mieste vášho trvalého bydliska musíte požiadať o posúdenie miery funkčnej poruchy.  Pracovník by vám mal poskytnúť príslušné formuláre. Formulár - lekársky nález, Vám vypíše praktický lekár na základe priložených odborných nálezov. Pri zvyšných sa musíte riadiť pokynmi pracovníka posudkového oddelenia. Lehota na vydanie rozhodnutia je bežne 60 dní, avšak maximálne 90 dní od podania skompletizovanej žiadosti. 

 

3. Príspevky na kompenzáciu 

 Jednorázové peňažné príspevky :

1. na kúpu pomôcky,

2. na výcvik používania pomôcky

3. na úpravu pomôcky

4. na opravu pomôcky

5. na kúpu zdvíhacieho zariadenia

6. na kúpu osobného motorového vozidla

7. na úpravu osobného motorového vozidla

8. na úpravu bytu

9. na úpravu rodinného domu 

10. na úpravu garáže 

 Opakované peňažné príspevky: 

1. na osobnú asistenciu

2. na kompenzáciu zvýšených výdavkov: 

    - na diétne stravovanie,

    - súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

    - súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

    - súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

3. na prepravu

4. na opatrovanie

 

4. Opatrovateľská služba 

 

5. Predpis zdravotníckych pomôcok  

PRSNÁ EPITÉZA  - 1 X ROČNE

ZDRAVOTNÁ PODPRSENKA - 1 X ROČNE

PAROCHŇA - 1 X ROČNE

Očná protéza - v prvom roku 2 ks, potom 2 kusy za 2 roky - t.j. 1x ročne

Barly - pár lebo kus za 2 roky.

Vozík - mechanický - 1 x za 5 rokov

Vozík - elektrický - 1 x za 7 rokov